อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

 

•    กำกับดูแลติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการ

     สังกัดกระทรวงแรงงาน

•    ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาตร์ แผนนโยบายและแผนงานพัฒนาเป็นศูนย์สรสนเทศด้านแรงงานในเขต  

      พื้นที่จังหวัด

•   ประสานดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

•   ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย