ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี

 

 

 

 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจะให้บริการใน ๓ ประเภทดังนี้

               ๑. การให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร - การรวมงานบริการด้านการให้ข้อมูล/ข่าวสารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  เพื่อให้ข้อมูล/ข่าวสารเบื้องต้น แก่ผู้รับบริการก่อนที่เข้าสู่บริการอื่นๆ  ซึ่งจะช่วยนำพาผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงบริการที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
               ๒.  การให้บริการรับเรื่องส่งต่อ - การให้บริการรับคำร้องหรือคำขอของประชาชนในงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  แต่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในทันที ต้องส่งเรื่องต่อไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป การให้บริการประเภทนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นเรื่องขอรับบริการหลายๆ เรื่องพร้อมกันในคราวเดียว ซึ่งมักจะใช้กับงานบริการที่มีความซับซ้อน  และต้องมีขั้นตอน เฉพาะที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันที
               ๓.  การให้บริการเบ็ดเสร็จ - การให้บริการตามคำร้อง หรือคำขอของประชาชนในงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  ที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันที โดยไม่ต้องส่งเรื่องไปยังส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
 
    
 
 
ท่านสามารถติดต่อ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี
ได้้ที่
.
.
ศูนย์เรียนรู้อดิตยาเบอร์ล่า
หลังที่ว่าการอำเภอแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์: 0 3624 6571