สถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี พ.ศ. 2559 (มกราคม-ธันวาคม)