เปิดให้บริการศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 วิงหาคม 2560 เท่านั้น!!!

 

การดำเนินการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกการแสดงตน
การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พ.ร.ก.ต่างด้าวฯ

 

 

1. มีใบอนุญาต แต่ผิดนายจ้าง - ดำเนินการได้ทันที

2. ผู้ที่ตรวจสัญชาติแล้วมี PASSPORT/CI/TD ซึ่งได้วีซ่าแล้ว แต่ไม่ได้มาขอ WORK PERMIT ภายใน 15 วัน - ดำเนินการได้ทันที

3. ลูกจ้างไม่มีใบอนุญาตทำงาน - นายจ้างพร้อมลูกจ้าง พบเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน ระหว่างวันที่ 24 ก.ค.- 7 ส.ค. 2560  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ!!

4. การนำเข้าตาม MOU - ดำเนินการได้ตามปกติ

ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10  สายด่วน 1694ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา

ที่ไม่มีเอกสารการจ้างงาน

AttachmentSize
แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา).pdf207.81 KB
บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว.jpg194.81 KB