จังหวัดสระบุรีเปิดให้บริการศูนย์ OSS แรงงานต่างด้าว ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561

 

จังหวัดสระบุรีเปิดให้บริการศูนย์ OSS แรงงานต่างด้าว ในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยจะดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและอนุญาตทำงานให้กับต่างด้าว 2 กลุ่มคือ

     1) แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2561 จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
     2) แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ ให้ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 พิสูจน์สัญชาติให้เสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และเมื่อผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ภายในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ถึง 31 มีนาคม 2563 หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติและทำงานต่อได้

 

**หากนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างต่างด้าวตามเกณฑ์นี้ เร่งดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1506 กด 2 หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี โทร. 036-351806-8