สำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561

 

          กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาการว่างงานตามนโยบายของรัฐบาล

         จังหวัดสระบุรี จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยตอบกลับแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานฯ ได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ทางโทรสาร 0 3622 1973 หรือทาง E-mail: saraburi.mol@gmail.com,saraburi_labor@hotmail.com ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561