ขอความร่วมมือสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

       ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มาตั้งแต่ปี 2548 และในอนาคตคาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) คือ มีประชากรสูงอายุ ร้อยละ 20.0 ของประชากรรวม และต่อไปในปี 2578 จะมีประชากรสูงอายุ ร้อยละ 30.0 ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) จากการที่สังคมไทยก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุได้ส่งผลต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจ การคลัง และด้านสังคม เมื่อประชากรสูงอายุเริ่มมีสัดส่วนที่มากขึ้นในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยทำงานจะมีสัดส่วนที่ลดลงทำให้อัตราส่วนของการพึ่งพิงจะอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างกำลังแรงงานเปลี่ยนแปลงเกิดปัญหาการขาดแคลนวัยแรงงาน ในขณะที่มีผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานเพิ่มขึ้นด้วย

        กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นความสำคัญของสถานการณ์ผู้สูงอายุดังกล่าว ประกอบกับในข้อเท็จจริงแล้วผู้สูงอายุส่วนหนึ่งก็ยังเป็นกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะยังอยู่ในระบบการทำงานได้ กระทรวงแรงงานจึงได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานผู้สูงอายุ ซึ่งสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) อีกทั้งยังกำหนดเป็นนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว) แถลงเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เร่งรัดให้มีการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง เพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น  กระทรวงแรงงานจึงได้จัดทำ (ร่าง) การกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ ขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย 

            (1) อายุของลูกจ้างผู้สูงอายุ 

             (2) ประเภทงานที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ 

            (3) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง 

            (4) การดูแลคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ 

            (5) กำหนดวันที่มีผลใช้บังคับ และ 

            (6) ข้อแนะนำอื่น ๆ ประกอบด้วย ระยะเวลาการทำงานที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ และงานที่ห้ามลูกจ้างผู้สูงอายุทำ เพื่อนำไปจัดทำประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบ (ร่าง) การกำหนดอัตราค่าจ้างฯ ดังกล่าว

       สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ ออนไลน์ ได้ที่

 HTTPS://WWW.SURVEYCAN.COM/SURVEY196144