สระบุรี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในนามศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การใช้แรงงานบังคับและการใช้แรงงานเด็ก

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในนามศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การใช้แรงงานบังคับและการใช้แรงงานเด็ก ในพื้นที่อำเภอหนองโดน อำเภอพระพุทธบาท อำเภอแก่งคอย จำนวน 4 แห่ง ลูกจ้าง 119 คน (คนไทย 114 คน ต่างด้าวสัญชาติเมียนม่า 5 คน) ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์ ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว และแรงงานบังคับ

 

 

******************************************************