สรจ.สระบุรี สระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การครองชีพ แรงงาน สังคม และได้แนะนำอนุกรรมการชุดใหม่ รวมถึงนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไป

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ฝั่งอ่างเก็บน้ำ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ทั้งนี้ อนุกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมครบทั้งหมด 15 คน เพื่อติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การครองชีพ แรงงาน สังคม และได้แนะนำอนุกรรมการชุดใหม่ รวมถึงนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงาน ในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด ปี 2562

 

 

*************************************************