แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ตรวจสถานบันเทิงร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดสระบุรี

 

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 21.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน (สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี) เข้าร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดสระบุรี และชุดปฏิบัติการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังสถานประกอบการและจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุรเดช สร้อยอุทา ป้องกันจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปล่อยแถวการปฎิบัติการเข้าตรวจสถานประกอบการ ทั้งนี้ได้แบ่งกำลังออกเป็น 2 ชุด เข้าตรวจสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ จำนวน 10 แห่ง ลูกจ้าง 46 คน แยกเป็นคนไทย 44 คน และต่างด้าวสัญชาติลาว 2 คน ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดในการดำเนินกิจการ ไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า 20 เข้าไปในสถานบันเทิง ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กและแรงงานแต่งด้าวผิดกฎหมาย

 

 

***********************************************