ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
สระบุรี ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2562 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.2562)
สระบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สระบุรี เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS:One Stop Service) ให้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสระบุรีได้มาลงทะเบียนประวัติตามมติคณะรัฐมนตรี
สระบุรี เปิดอบรมเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ”