ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนทอง และอาสาสมัครแรงงาน ต.ดอนทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือตามคำร้องขอความช่วยเหลือ
สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์สระบุรีเมืองศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์นม และเมืองไมซ์อัจฉริยะ ในชื่องาน “SARABURI MICE AND MILK 2024” เพื่อทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานโครงการหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับพื้นที่ตามโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจเข้มแข็ง (SSO Star Service Award 2019)
แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ "มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งจังหวัดสระบุรี" ประจำปี 2562