ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
สรจ.สระบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือตามคำร้องขอความช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอหนองแคและอำเภอแก่งคอย
แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด
สรจ.ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2562 โดยได้รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของจังหวัดสระบุรี เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ