ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานการดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน
แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหาพื้นที่ด้วยศาสตร์พระราชา กิจกรรม “ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่” เพื่อสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำความดี ด้วยหัวใจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2562
สรจ.สระบุรี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดสระบุรี (TO BE NUMBER ONE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด