ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
แรงงานจังหวัดสระบุรี จัดหางานจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี อำเภอแก่งคอย และกำนันตำบลตาลเดี่ยว ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามคำของพระราชทานพระราชานุเคราะห์
สรจ.สระบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562
สรจ.สระบุรี เข้าร่วมการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ...
สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด