ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด
สรจ.ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2562 โดยได้รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของจังหวัดสระบุรี เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด ร่วมประชุมกรมการจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางกัญจนา เพียนามโคตร อาสาสมัครแรงงานตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับหวัดสระบุรี และอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562