ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
สรจ.สระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2562 โดยได้รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของจังหวัดสระบุรี เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมกรมการจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี การจัดงานพิธีสำคัญต่างๆในเดือนกรกฎาคม 2562
สรจ.สระบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศสาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สระบุรี มอบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด มอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มอบประกาศเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ