ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
สระบุรี ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
สรจ.สระบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อร่วมสร้าง "จังหวัดสระบุรี ใสสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในฐานะคณะอนุกรรมการสมัชชาครอบครัวจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 "ครอบครัวทุกช่วงวัย สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย"
สระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ” เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ