ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563 และการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
สรจ.สระบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”
แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติเพื่อให้กำลังใจแก่พนักงานของบริษัทบริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมจัดพิธีส่งมอบบ้าน ภายใต้โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันสร้างบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส