คู่มือปฏิบัติงานของสรจ. ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 คู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

  

 

คู่มือการปฏิบัติงานย้อนหลัง

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลฉบับสมบูรณ์ได้ที่

v

v

ไฟล์แนบขนาด
คู่มือปฏิบัติงานของสรจ. ประจำปีงบประมาณ 2560.pdf9.78 MB
คู่มือปฏิบัติงานของสรจ. ประจำปีงบประมาณ 2559.pdf2.43 MB
ภาคผนวก - คู่มือปฏิบัติงานของสรจ. ประจำปีงบประมาณ 2559.pdf4.93 MB
คู่มือปฏิบัติงานของสรจ. ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf3.72 MB