สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

     วันที่ 18-19 มกราคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ไร่กุสุมารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี และสถานีวิจัยปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานรวมถึงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงานซึ่งกันและกันอันส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมีกิจกรรมศึกษาดูงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด รับฟังการบรรยายการสร้างภาวะการเป็นผู้นำให้ตนเอง และศึกษาดูงานสถานีวิจัยปากช่องเกี่ยวกับการเพาะและขยายพันธ์พืชเศรษฐกิจ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานในพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีนางสาวดาธชา ตันเจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

 

 

***********************************