สระบุรี เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS:One Stop Service) ให้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสระบุรีได้มาลงทะเบียนประวัติตามมติคณะรัฐมนตรี

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(OSS:One Stop Service) จังหวัดสระบุรี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสระบุรีได้มาลงทะเบียนประวัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบหลักการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพูและกลุ่มคัดกรอง-ความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง(มีใบจับคู่) ที่พิสูจน์สัญชาติและยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ ให้ไปดำเนินการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ซึ่งจัดตั้งขึ้นทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

 

 

***********************************************