สระบุรี เปิดอบรมเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ”

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ณ โรงแรมเกี่ยวอัน อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธาน

 

 

***************************************