โครงสร้างบุคคลากร

      

ทำเนียบข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

    

  

นางสาวรัตนา ทองกลับ

แรงงานจังหวัดสระบุรี

 

 

 

นายอรรถพล  ขันธวิธิ

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

  

                                                                                           

                            

                       นายวีรจิตต์ สิทธิชัย                                                    - อัตราว่าง -

          นักวิชาการแรงงานชำนาญการ                               (ตามมติ อกพ.สป.รง.) 

                                           

  

    

 

   นางสาวมัทนาวดี ภมรมานพ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

  

                                                                                      

                              นายชนณภูมิ  บุญเพ็ง          นางสาวจันทิรา เพ็ชรพราว            

                                       พนักงาานขับรถยนต์                                                เจ้าหน้าที่บริการ

 

 

                                                                                            

                           นางสาวจุฬารัตน์  บรรพต             นางสาวอัญชลี  มณีเรือง                        

              เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ดัชนีแรงงานฯ                          เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงฯ 

 

 

   นางสาวสุภาวดี พรมวงษา

  เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสำนักงานฯ