โครงสร้างบุคคลากร

      

ทำเนียบข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

    

 

  

นางสาวรัตนา ทองกลับ

แรงงานจังหวัดสระบุรี

 

 

 

นายอรรถพล  ขันธวิธิ

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

  

                                                                                           

                            

                           นายวีรจิตต์ สิทธิชัย                                                          - อัตราว่าง -

                นักวิชาการแรงงานชำนาญการ                                        (ตามมติ อกพ.สป.) 

                                           

  

    

 

   นางสาวมัทนาวดี ภมรมานพ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

  

                                                                                         

   

                              นายชนณภูมิ  บุญเพ็ง                          นางสาวจันทิรา เพ็ชรพราว            

                                   พนักงาานขับรถยนต์                                         เจ้าหน้าที่บริการ

 

 

                                                                                            

                                                               

                              นางสาวจุฬารัตน์  บรรพต                              นางสาวอัญชลี  มณีเรือง                        

                  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ดัชนีแรงงานฯ                 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงฯ 

 

 

 

นางสาวภาณุมาศ บุญโทน

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสำนักงาน