โครงสร้างบุคคลากร

      

ทำเนียบข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

    

 

  

นางสาวรัตนา ทองกลับ

แรงงานจังหวัดสระบุรี

 

 

 

นายอรรถพล  ขันธวิธิ

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

  

                                                                                           

                            

                           นายวีรจิตต์ สิทธิชัย                                                          - อัตราว่าง -

                นักวิชาการแรงงานชำนาญการ                                        (ตามมติ อกพ.สป.) 

                                           

  

    

 

  นางภชณิชา  สุมงคล

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

  

                                                                                

   

                                 นายชนณภูมิ  บุญเพ็ง                            นางสาวจารุณี  บัวประภา           

                                   พนักงาานขับรถยนต์                                         เจ้าหน้าที่บริการ

 

 

                                                           

                                                               

       นางสาวจุฬารัตน์  บรรพต                 นางสาวอัญชลี  มณีเรือง                        นางสาวกมลพร ดวงสนิท

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ดัชนีแรงงานฯ    เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงฯ    เจ้าหน้าที่เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ