สรจ.สระบุรี เข้าร่วมการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ...

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายวีรจิตต์ สิทธิชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... ณ ห้องกรุงเทพบอลลูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ

 

 

 

*******************************************