สรจ.สระบุรี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดสระบุรี (TO BE NUMBER ONE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดสระบุรี (TO BE NUMBER ONE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การรับฟังการบรรยายหัวข้อแนวทางการดำเนินงาน และความสำเร็จของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ การเยี่ยมชมกิจการชมรมและศูนย์เพื่อนใจวัยแรงงาน TO BE NUMBER ONE การร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างชมรม TO BE NUMER ONE และเครือข่ายในสถานประกอบการ และรับชม/รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานก่อนการเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้แทนสถานประกอบการในจังหวัดสระบุรี จำนวน 8 แห่ง เจ้าหน้าที่สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 คน ทั้งนี้ มีนางสาวอรวรรณ ผลิตพร แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ชมรมฟูจิคูระ ปราจีนบุรี ทูบีนัมเบอร์วัน ให้การต้อนรับในครั้งนี้

 

 

***********************************************