แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหาพื้นที่ด้วยศาสตร์พระราชา กิจกรรม “ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่” เพื่อสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำความดี ด้วยหัวใจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหาพื้นที่ด้วยศาสตร์พระราชา กิจกรรม “ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่” เพื่อสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำความดี ด้วยหัวใจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 904 วปร. กำหนดให้จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 25 จังหวัดของประเทศ ที่ให้นำโครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ไปขยายผลให้ลงสู่ส่วนราชการอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

 

*******************************************************