สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานการดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวจันทิรา เพ็ชรพราว เจ้าหน้าที่บริการ เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานการดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

 

 

**********************************************