สระบุรี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในนามศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การใช้แรงงานบังคับ และตรวจสารเสพติด

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายนายอรรถพล ขันธวิธิ และนายวีรจิตต์ สิทธิชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในนามศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี โดยมีนายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี นำทีมเข้าตรวจสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การใช้แรงงานบังคับ และตรวจสารเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี และอำเภอหนองแซง กิจการประเภทการจำหน่ายเหล้าเบียร์, ฟาร์มหมู, ขายอาหารเครื่องดื่ม และโรงสีข้าว จำนวน 5 แห่ง ลูกจ้างทั้งหมด 151 คน (แรงงานไทย 142 คน และ แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 9 คน)  ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แต่พบลูกจ้างที่มีสารเสพติดจำนวน 1 คน ซึ่งได้ประสานกับสถานประกอบการ ส่งตัวเข้ารับการบำบัดแบบสมัครใจ ที่โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรีต่อไป

 

 

****************************************************************