สรจ.สระบุรี พร้อมหน่วยงานเข้าตรวจเยี่ยม ครอบครัวผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับทุน การศึกษาพระราชทาน ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ และนายวีรจิตต์ สิทธิชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (สรจ/สจจ/สสค/สนพ/สปจ.) และอาสาสมัครแรงงานประจำตำบล โดยมีนายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี นำทีมเข้าตรวจเยี่ยม ครอบครัวผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับทุน การศึกษาพระราชทาน ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 คน คือ นางสาวชุติกาญจน์ บางโม โรงเรียน เสาไห้วิมลวิทยากูล อำเภอเสาไห้ และนางสาว เนตรนภางค์ สีสวาท โรงเรียนแก่งคอย อำเภอแก่งคอย โดยผู้ปกครองทั้งสองครอบครัว มีอาชีพมีงานทำอยู่แล้ว รายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 20,000 บาท จึงไม่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือด้านอาชีพ ทั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้ให้ข้อแนะนำหากประสงค์ต้องการฝึกอาชีพหรือหาอาชีพเสริม ให้ประสานอาสาสมัครแรงงาน ประจำตำบล เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

 

*******************************************************