อาสาสมัครแรงงานข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี

 

 

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน
          ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยอาสาสมัคร พ.ศ. 2548  ได้กำหนดให้อาสาสมัครแรงงานมีบทบาทหน้าที่  4 ประการ หน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน ประกอบด้วย
          1. เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำด้านแรงงานแก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
          2. ทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานที่ถูกต้องแก่คนทำงาน ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันถูกหลอกลวงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ
          3. ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน ส่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเพื่อนำไปใช้ในการวางแผน
          4. ทำหน้าที่ประสานด้านแรงงานระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายบริการด้านแรงงานสู่ระดับหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

 

 

แกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น 222 คน แบ่งเป็น

     - แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ     จำนวน   13 คน

     - แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล      จำนวน 111 คน

     - เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล   จำนวน 111 คน

  

  

  

ดาวน์โหลดเอกสาร

v

v

 

ไฟล์แนบขนาด
บัญชีรายชื่อแกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี.pdf394.43 KB
ใบสมัครอาสาสมัครแรงงาน.pdf62.77 KB