วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

 

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

          แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
พันธกิจกระทรวงแรงงาน
          1. พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
          2. ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
          3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน
          1. การเสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน และความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
          2. การเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานและผู้ประกอบการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
          3. การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
          4.การเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังแรงงาน
          5. การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ

 

 วิสัยทัศน์สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

           เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านแรงงาน การประสานแผนงาน และเสริมสร้างความมั่นคง

ให้กับแรงงาน