กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

 

5  รอบ 28 กรกฎาคม 2555

 

 

 

 

 

 

นางพรรษา  บุญประสิทธิ์  แรงงานจังหวัดสระบุรี  และหัวหน้าหน่วยงสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่  จัดกิจกรรม “กระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28  กรกฎาคม  2555 

เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี