การออกหน่วยบริการประชาชนแบบบูรณาการ “กระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ” ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2555

การออกหน่วยบริการประชาชนแบบบูรณาการ

 

“กระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ”

 

            ระหว่างวันที่  20 – 21  กรกฎาคม  2555

  

 

  

 

 

 

  

 

นางพรรษา  บุญประสิทธิ์  แรงงานจังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนแบบบูรณาการ “กระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ”เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสระบุรี 

ทั้ง 5 หน่วยงาน  ได้จัดบริการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  อาทิเช่น  จัดนัดพบแรงงานย่อย  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา40 และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับลงทะเบียนการฝึกอาชีพ

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม  555  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี