วันนัดพบแรงงาน ประจำเดือน มกราคม 2556

วันนัดพบแรงงาน ประจำเดือน มกราคม 2556

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี  จัดงานวันนัดพบแรงงาน

"โครงการจัดหางานเชิงรุก กิจกรรมวันนัดพบแรงงาน นักเรียน นักศึกษา

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุร

นวันพุธที่ 23 มกราคม 2556

เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระับุรี