ประกาศขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2556