วันนัดพบแรงงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

 

วันนัดพบแรงงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

"งานนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ"

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี  จัดงานวันนัดพบแรงงาน

การออกหน่วยบริการประชาชนด้านแรงงาน "กระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุร

ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2556

เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระับุรี