Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

กระทรวงแรงงาน “ขยายเวลาลงทะเบียน อุดหนุน 3,000 บาท นาน 2 เดือน” โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

pll_content_description

     นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน เร่งเดินหน้าช่วยเหลือ SMEs ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่สถานประกอบการได้รับผลกระทบ รัฐบาลจึงมีนโยบายช่วยอุดหนุนเงินค่าจ้างแก่ SMEs ผ่านโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ซึ่งหลังจากเปิดรับลงทะเบียนร่วมโครงการ จนกระทั่งปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจ และได้รับการชื่นชมจากนายจ้างสถานประกอบการจำนวนมาก

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปิดลงทะเบียน “โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs” รอบที่ 2 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อให้นายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ต.ค. 64 สามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอัตรา 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนธ.ค. 64 และเดือนม.ค. 65

     โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน เช่นเดียวกับนายจ้างที่ลงทะเบียนรอบแรก โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วแต่กรณี ซึ่งหากนายจ้างส่งเอกสารครบถ้วนภายในวันที่ 23 พ.ย. – 20 ธ.ค. 64 จะได้รับเงินอุดหนุนวันที่ 30 ธ.ค. 64

      สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ www.ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th  ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. – 20 ธ.ค. 64 ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย

             – หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท
             – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
             – สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชี)
             – สำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา)
             โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

TOP