Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565
 
             วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นผังเมืองรวมภายในจังหวัดสระบุรีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กรณีการดำเนินการขอแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
              ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
TOP