Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 6/2565

pll_content_description

การประชุมหารือข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด

                วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ณ ห้องประชุมประสงค์รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
                 ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมาย นางสาวหทัยชนน์ คงถิ่น นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเร้นท์ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
TOP