Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ 1 วัด 1 ไร่ ปลูกไผ่เพื่อชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

pll_content_description

กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ 1 วัด 1 ไร่ ปลูกไผ่เพื่อชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

         วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ 1 วัด 1 ไร่ ปลูกไผ่เพื่อชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 อีกทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ แหล่งอาหาร สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูดิน น้ำในชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน ณ วัดพุแค ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

          ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมาย นายอรรถศาสตร์ ขันธวิธิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

TOP