Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดสระบุรี โดยมีนางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับ มีภารกิจ ดังนี้
          – เวลา 09.00 น. ประชุมติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน (โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs และการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ซึ่งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เน้นย้ำให้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน และให้ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีด้วย
          – เวลา 10.00 น. เดินทางไปเข้าร่วมพิธีและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ (Factory Sandbox) บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย ฝ่ายที่ 1 สถานประกอบการจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บรำท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด และบริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด ฝ่ายที่ 2โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี และฝ่ายที่ 3 กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน และมีคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

************************

TOP