Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดสระบุรี

pll_content_description

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดสระบุรี

            วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดสระบุรี เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของจังหวัดสระบุรีเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
             ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

TOP