Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

ประชุมพิจารณา(ร่าง) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2564 – 2570 และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดสระบุรี ปี 2565

pll_content_description

ประชุมพิจารณา(ร่าง) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2564 – 2570 และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดสระบุรี ปี 2565

             วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณา(ร่าง) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2564 – 2570
              และเวลา 15.00 น. ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดสระบุรี ปี 2565 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
              ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
 
TOP