Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 “21 กันยายน วันประมงแห่งชาติ”

pll_content_description

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 “21 กันยายน วันประมงแห่งชาติ”

             วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 “21 กันยายน วันประมงแห่งชาติ” เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และเพิ่มศักยภาพของแหล่งทำการประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในสระน้ำให้เป็นแหล่งน้ำที่เอื้อต่อการทำกิน และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชุมชนตลอดจนทำให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งด้านอาชีพ การประมง ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง ณ ศูนย์แข่งเรือยาวประเพณีเทศบาล ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
               ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
             
 
 
 
TOP