Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สรจ.สระบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดสระบุรี

pll_content_description

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
     ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 ท่าน โดยมีมติเห็นชอบให้สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินโครงการฯ ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ จำนวน 13 กิจกรรม ใน 9 อำเภอ วงเงินงบประมาณ 350,200 บาท

******************************

TOP