Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สรจ.สระบุรี มอบโล่ ของที่ระลึกเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ มอบโล่ ของที่ระลึกเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่นายณรงค์ชัย จุลอำพันธ์ อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี
     ซึ่ง นายณรงค์ชัย จุลอำพันธ์ อาสาสมัครแรงงานตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับหวัดสระบุรี และอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     โดยมีผลงานดีเด่นในด้านการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน การเข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ลูกจ้างในบริษัท สถานศึกษา และชุมชน การส่งเสริมการมีงานทำ หางาน ฝึกทักษะอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการรณรงค์การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าว และส่งเสริมหลักประกันสังคม

**********************

TOP