Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สรจ.สระบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี

pll_content_description

    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
     ทั้งนี้ นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม และได้รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

 

**************************

TOP