Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมประสานแผนการปฏิบัติการร่วมกับจังหวัดสระบุรี และสำรวจพื้นที่เสี่ยง เพื่อนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรีต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

pll_content_description

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประสานแผนการปฏิบัติการร่วมกับจังหวัดสระบุรี และสำรวจพื้นที่เสี่ยง เพื่อนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรีต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีพันเอกเพชรนรินทร์ โชติพินิจ รองผอ.รมน.จ.สระบุรี เป็นประธานการประชุม

 

 

**********************************************************

TOP