Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สระบุรีจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแรงงานจังหวัดสระบุรี

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีจัดทำโครงการ

เสริมสร้างศักยภาพ

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี

 

 

 

     นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว แรงงานจังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแรงงานจังหวัดสระบุรีโดยนำอาสาสมัครแรงงงานประจำจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม-อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามจังหวัดราชบุรีและโครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน-พระราชนิเวศน์มฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรี พร้อมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของอาสาสมัครแรงงาน ณ จังหวัดราชบุรี – จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2558  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOP