Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สระบุรี ประชุมเสริมสรัางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ(เครือข่าย)อาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี

pll_content_description

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

 ประชุมเสริมสรัางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อนำบริการ

 ด้านแรงงานสู่ประชาชนของ(เครือข่าย)อาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี


 

            นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายให้แก่อาสาสมัครแรงงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการนำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่ของ(เครือข่าย)อาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

page_1_98.jpg

 

 

 

 

 


***********************************************

 

 

TOP